AMICUS_ter.log.

Program językowy wykorzystujący gesty i symbole graficzne. System wykorzystuje to, co dziecko już zna i jest mu to bliskie – proste gesty i rysunki graficzne.

Program składa się z uporządkowanych znaków z określonymi logicznymi regułami użycia oraz tworzenia nowych. System jest nie tylko wspomagającym i alternatywnym sposobem porozumiewania się (AAC). Przede wszystkim rozwija umiejętności językowe oraz zdolność czytania i pisania.

Wybór gestu lub symbolu graficznego zależy od indywidualnych potrzeb dziecka (lub dorosłego).

Gesty są formą wspomagającą słowne porozumiewanie się. Jest to dodatkowy środek wzmacniający przekazywany komunikat.

Symbol graficzny przeznaczony jest dla tych, którzy nie są w stanie wykonać gestu – wskazując na symbol, sygnalizują swoje potrzeby, zainteresowania, wybory.

Gesty i symbole nie wykluczają się – mogą być stosowane łącznie lub rozdzielnie.

GEST    i/lub    SYMBOL    +    MOWA    =    MAKATON

Oferujemy terapię różnorodnych wad wymowy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzimy terapię seplenienia, rotacyzmu, mowy bezdźwięcznej i innych nieprawidłowych artykulacji głosek. Podczas ćwiczeń stymulujemy analizę i syntezę słuchową oraz prowadzimy ćwiczenia słuchu fonematycznego. Terapia obejmuje również ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny.

Podczas terapii wywołujemy prawidłową artykulację dźwięku mowy a następnie utrwalamy wymowę głoski na materiale językowym według określonych etapów. W czasie ćwiczeń artykulacyjnych wykorzystane są specjalistyczne programy multimedialne do opanowania prawidłowej artykulacji dźwięków mowy, ponadto rozmaite gry i inne pomoce stworzone do ćwiczeń artykulacji.

Terapia zaburzeń komunikacji językowej występujących w autyzmie, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, niedosłuchu (dotyczy dzieci bez dodatkowych niepełnosprawności), alalii prowadzona jest z zastosowaniem elementów Metody Krakowskiej. Metoda ta zakłada, że opanowanie języka jest uwarunkowane rozwojem funkcji intelektualnych, a półkule mózgu różnią się rodzajem opracowywanego materiału i strategią jego porządkowania. Jest metodą rozwojową, gdyż w działaniach terapeutycznych realizujemy kolejne etapy rozwojowe dziecka zdrowego. Jedną z wielu technik terapeutycznych stosowanych w tej metodzie jest wczesna nauka czytania, gdyż język pisany pozwala na zatrzymanie w czasie informacji – wydłużany jest w ten sposób czas przetwarzania informacji językowej.

Podczas zajęć terapeutycznych prowadzone są :

 • ćwiczenia słuchowe – stymulacje słuchowe (=trening słuchowy)
 • ćwiczenia artykulacyjne z wykorzystaniem gestów wizualizacyjnych (tzw. wizualizacje głosek w sylabach; ruchowa wizualizacja dźwięku)
 • symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • ćwiczenia wzrokowe – terapia funkcji wzrokowych
 • wybór ręki dominującej
 • ćwiczenia funkcji lewej półkuli mózgu – stymulacje mechanizmów lewopółkulowych
 • ćwiczenia motoryki – stymulacja funkcji motorycznych
 • ćwiczenia pamięci
 • ćwiczenia kategoryzacji i myślenia przyczynowo – skutkowego
 • ćwiczenia programowania języka = nauczania języka i kształtowania systemu językowego

Masaż logopedyczny polecany jest dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym cierpiącymi na niedowidzenie, głęboki niedosłuch zmysłowo – nerwowy, o znacznym lub głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

Masaż obszaru ustno – twarzowego prowadzony jest na początku zewnętrznie, podczas masażu policzków wykonywane jest rozcieranie, ugniatanie, opukiwanie oraz głaskanie. W trakcie masażu mięśnia okrężnego warg wykorzystywane są różne techniki, które w sposób bierny poprawiają czucie i sprawność aparatu artykulacyjnego (rozciąganie, ściąganie, układanie warg na kształt „dzióbka”, zachęcanie dziecka do naśladowania parskania).

Po oswojeniu dziecka z dotykiem w zewnętrznej strefie ustno – twarzowej przechodzimy do masażu wewnętrznego, polegającego na masażu policzków, języka, dziąseł. Podczas biernych ćwiczeń aparatu artykulacyjnego jednocześnie wymawiamy samogłoski oraz prymarne sylaby oraz dążymy do utrzymywania przez dziecko wzroku na twarzy logopedy (stymulacja funkcji wzrokowych).

W trakcie masażu wykonujemy różne inne ruchy z zakresu motoryki niewerbalnej – wysuwanie i chowanie języka, dotykanie językiem do kącików warg, wysuwanie języka na brodę, unoszenie go do nosa, kląskanie, oblizywanie warg językiem.

W czasie masażu obszaru ustno – twarzowego wykorzystywane są specjalistyczne wibratory logopedyczne i szpatułki przeznaczone do masażu zewnętrznego oraz wewnętrznego. Podczas nauki gryzienia i żucia stosowane są specjalistyczne gryzaki logopedyczne oraz tubki żuchwowe.

Z dziećmi, u których uszkodzenia układu nerwowego są na tyle duże, że uniemożliwiają posługiwanie się mową werbalną, a nasi podopieczni wykazują dążenie do komunikacji i intencjonalność komunikacyjną, prowadzimy naukę komunikacji alternatywnej/wspomagającej.

AAC przeznaczona jest dla:

 • dzieci, które dużo rozumieją, a same nie są w stanie używać mowy werbalnej,
 • dzieci, które mają poważne problemy z rozumieniem mowy (dzieci obciążone wieloma schorzeniami i niepełnosprawnościami, np. niedosłuch, niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność intelektualna),
 • oraz dzieci, które posługują się mową werbalną, ale wyrazistość ich wypowiedzi jest mocno ograniczona – tutaj AAC ulepsza ekspresję językową.

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z ze znakami graficznymi PCS, albo z gestami Makaton (które również możemy łączyć ze znakami graficznymi Makatonu). Po zapoznaniu dziecka ze znakami wchodzącymi w skład określonego systemu AAC, wprowadzane są tablice komunikacyjne.

Podopieczni motywowani są do porozumiewania się z rodzicami albo z terapeutą przy użyciu komunikatorów, np. BIG MACK, Go Talk, Big Step by step, iTalk 2. Dzięki użyciu komunikatorów w sytuacji terapeutycznej, dzieci mogą odkrywać poczucie sprawstwa oraz odkrywać „moc swojego komunikatu”. Zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem AAC dają naszym podopiecznym możliwość lepszego rozumienia świata, dzięki czumu czują się bezpieczniej. Dzieci mają możliwość dokonywania wyborów, mogą wyrażać swoje prośby czy potrzeby. Nauka AAC pozwala na to, że dziecko rozwija się poznawczo – poznaje nowe rzeczy, zdobywa nowe informacje, może aktywnie uczestniczyć w sytuacjach komunikacyjnych; nie pozostaje bierne. Ponadto symbole AAC są idealnym sposobem na pokazanie dziecku, że jego sposób komunikacji „działa”. Jest to sposób by motywować dziecko do mówienia – symbole AAC wzmagają gotowość i motywację komunikacyjną, a w końcu – w sytuacji braku pojawienia się mowy – są one alternatywą dla komunikacji.